Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Szennyvízelvezetés- és tisztítás pályázati lehetőségek

2019.04.12

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság nyilvántartása szerint működési területünkön számos település nem rendelkezik a települési szennyvíz szakszerű elhelyezésére és tisztítására szolgáló szennyvízrendszerrel, a szennyvíz ártalommentes elhelyezése nem megoldott.


Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az ismertetők alapján pályázni lehet Vidékfejlesztési program keretében VP6-7.2.1.2-16 számú pályázati felhívásban foglalt célokra, ill. más szennyvíz-agglomerációhoz csatlakozva Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból (KEHOP) meghatározott fejlesztési célokra.

 

A pályázat beadásának feltétele az alábbiak teljesülése:

 

- A településnek rendelkeznie kell a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 20. § szerint elkészített Települési Szennyvízkezelési Programmal. Ebben szerepeltetni kell a település szennyvízkibocsátására vonatkozó adatokat. (célállapoti csatornázottság, ellátandó lakosok/lakások száma, tervezett lakosegyenérétkben kifejezett szennyvízterhelés, tervezett hidraulikai terhelés, stb)

 

- A település szennyvíz-elvezetésének ill. tisztításának megoldásait a Települési Szennyvízkezelési Programmal megegyezően kidolgozott Megvalósíthatósági Tanulmánytervben kell teljes körűen bemutatni a szakmai műszaki és gazdaságossági összehasonlítás elvégzésével. Javasolt az érintett hatóságok és államigazgatási szervek előzetes véleményét is mellékelni. (pl. szennyvízelvezetésnél felszíni ill. felszín alatti víz érintettség esetén az illetékes vízügyi igazgatóság, mint vagyonkezelő szakmai véleménye)

 

- A kiválasztott és kidolgozott megoldáshoz meg kell kérni a leendő üzemeltető szakmai véleményét, amelyben kitér az üzemeltetésre vonatkozó gyakorlati szaktudás meglétére, a üzemköltségekre.

 

- Szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása esetén a technológiának rendelkeznie kell műszaki megfelelőségi tanúsítvánnyal.

 

- A Települési Szennyvízkezelési Programban és a Megvalósíthatósági Tanulmánytervben a kiválasztási szempontok tekintetében ki kell térni a 2016. március 31-én Kormány által 1155/2016. (III. 31.) sz. Korm. határozatában elfogadott  Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2)  releváns részeire. A tervezett műszaki megoldás nem lehet ellentétes a VGT2 előírásaival, célkitűzéseivel.

 

- Felhívjuk a figyelmet, hogy a megvalósíthatósági tanulmány szinten a településnek vizsgálnia kell más településhez történő kapcsolódás  lehetőségét, ill. meglévő szennyvíztisztító telepre történő szennyvízbeszállítás lehetőségét is. A 2000 LE feletti települési szennyvíz-agglomerációkat a 2016. VII. 30-tól hatályos 220/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. melléklete tartalmazza. A csatlakozás feltétele a Települési Szennyvízkezelési Programmal való egyezőség mellett a szennyvíz-agglomerációs felülvizsgálat elvégzése a „Magyarország települési szennyvízelvezetési és –tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról” szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint.

 

- A pályázat kötelező mellékletét képezi a vízjogi engedélyezési eljárást megelőzően megkért Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (TTVT) Szakmai Bizottságának szakvéleménye. A pályázatot a szakmai vélemény figyelembe vételével kell kidolgozni. A TTVT-hez az alábbi dokumentumokat kérjük be csatolni:

 

-Jóváhagyott Települési Szennyvízkezelési Program és megyei fejlesztésekhez való egyezőség dokumentálása

 

- Megvalósíthatósági Tanulmányterv (elvi szintű engedélyezési dokumentáció mellékelése elegendő)

 

- előzetes üzemeltetői nyilatkozat szaktudás meglétéről, üzemeltetői elvárásokról, várható üzemköltségről

 

- projekt műszaki-szakmai tartalmának előírásai 6. pontban foglaltak alapján a VGT2 releváns célkitűzések bemutatása a tervezett fejlesztés által, azok várható környezeti és társadalmi eredményei

 

Minden dokumentumból 1 pld benyújtása szükséges az engedélyes önkormányzat kérőlevelével.

Amennyiben a benyújtott dokumentumok formailag megfelelnek a véleményezéshez, úgy a Szakmai Bizottság a benyújtástól számított kb 10 napon belül szakmai véleményét megadja. 

 

A benyújtás papír alapon, vagy elektronikusan történhet az alábbi címre:

 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács,  Ditroi János elnök részére

4025. Debrecen, Hatvan u 8-10.

4001. Debrecen, Pf.: 57.

Tel.: (52) 410-677  19-088 mellék (titkár)

Fax: (52) 316-662

E-mail:titkarsag@tivizig.hu

honlap: www.tivizig.hu

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.