Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Gyengénlátóknak

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2021.03.02

Tevékenységre, működésre vonatkozó releváns adatok, információk


 

Alapító okirat

 

Ügyrend

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 

Közszolgáltatások

 

Nyilvántartások, adatbázisok

 

Közérdekű adatok

 

Szervezet Integritás Adatok

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok másolatkészítési rendje

 

 


1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 
1.1. A költségvetési szerv a közfeladatai tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben , a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletben, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt feladatokat látja el.

 

 

Alapító okirat elérhető ITT.

 

 

Ügyrend elérhető ITT.

 

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elérhető ITT.

 

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

Nem releváns

 


3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

Nem releváns

 


4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja, ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről


 Nem releváns

 


5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

Vagyonkezelői hozzájárulások kiadása. Ingyenes.

 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

Műszaki nyilvántartás


Gyűjtött és feldolgozott adatok


Közérdekű adatok igénylése

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

Nem releváns

 


8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

Nem releváns

 

 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

Nem releváns

 

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

Nem releváns

 

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

Nem releváns

 

 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 
Igazgatóságunknál ilyen típusú ellenőrzés nem volt.

 

 

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve


Közérdekű adatok igénylése ITT.

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elérhető ITT.

 

Illetékes szervezeti egység:
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Központ
Elérhetősége:
4025 Debrecen Hatvan utca 8-10.
+36 52 410 677 titkarsag@tivizig.hu
Igazgató: Bara Sándor

 

Az igazgatóság adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

Név: dr. Szilágyiné dr. Hajdu Ágnes
E-mail: szilagyine.drhajduagnes@tivizig.hu
Telefonszám: 52/410-677
Levelezési cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.


 

 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

Nem releváns

 

 

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

Nem releváns

 

 

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

Nem releváns

 

 

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

28/2018. OVF utasítás

 

 

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

Nem releváns

 

 

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

 

Nem releváns

 

 

20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

10/2020. sz. Igazgatói utasítás a közadatok újrahasznosítására irányuló kérelmek intézésének rendjéről

 

általános szerződési feltételek

 

 

21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

 

10/2020. sz. Igazgatói utasítás a közadatok újrahasznosítására irányuló kérelmek intézésének rendjéről

 

 

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 

10/2020. sz. Igazgatói utasítás a közadatok újrahasznosítására irányuló kérelmek intézésének rendjéről

 

jogorvoslati tájékoztatás

 

 

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

Nem releváns

 

 

Szervezet Integritás Adatok


Feltöltés alatt

 

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok másolatkészítési rendje

Fogalomtár
A vízügyi ágazat számtalan szakkifejezést használ. Ezekhez a szélesebb nyilvánosságnak szánt közleményeink és az igazgatósági honlap esetében is ragaszkodnunk kell. Az itt látható fogalomtárat annak érdekében állítottuk össze, hogy a szakmán kívüli érdeklődők számára is érthetővé tegyük a szakkifejezéseket.